Zespół Szkół Ogólnokształcących
i  Mistrzostwa Sportowego 
im. Jana Izydora Sztaudyngera  w Szklarskiej Porębie

Dzisiaj jest     Uśmiechnij się !  Zajrzyj na nasze strony albo wróć na   stronę główną

aktualności

nauka

sport

kultura

o szkole

historia

kontakt

Liceum

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Gimnazjum

 

 
Strona główna ZSO i SMS w Biathlonie w Szklarskiej Porębie

Strona z linkami

Awans zawodowy nauczyciela

Uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego wymaga odpowiednich działań samego nauczyciela, opiekuna stażu i dyrekcji szkoły. Przygotowanie niezbędnych dokumentów, zbieranie materiałów i ich segregacja pozwoli na sprawne i "bezbolesne" przejście przez kolejne stopnie awansu.
Poniżej wskazówki, a na następnej stronie linki do interesujących stron internetowych i opracowań.

Zestawienie wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego:

Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany
1) znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,
3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy z tym środowiskiem,
4) umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.
1) umiejętność organizacji doskonalenia własnego warsztatu pracy, oceniania skuteczności własnych działań i dokonywania stosownych korekt w tych działaniach,
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych,
3) umiejętność korzystania w pracy z technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
4) umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
1) opracowanie i wdrożenie programu na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły,
2) stosowanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
3) umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
4) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
5) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych,
b) prowadzenie zajęć otwartych lub szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego,
c) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora, eksperta, rzeczoznawcy;
d) poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły,
e) wykonywanie innych zadań lub uzyskanie znaczących
osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
f) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

Pierwszym krokiem jest napisanie planu rozwoju zawodowego. Jak to zrobić? Oto kilka podstawowych zasad bez względu na to, o który stopień awansu obiega się nauczyciel:

Plan rozwoju zawodowego to program działań dla nauczyciela w okresie stażu, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły, zadania do realizacji, określone rozporządzeniem MEN oraz wymagania kwalifikacyjne (egzaminacyjne) potrzebne do uzyskania wyższego stopnia awansu. Ważne jest, aby nauczyciel uwzględnił swoje dotychczasowe umiejętności, wiedzę i doświadczenie.
1. Na początek nauczyciel powinien zapoznać się z takimi dokumentami pracy szkoły, jak: plan rozwoju, szkolny program wychowawczy, plan dydaktyczno- wychowawczy na dany rok szkolny. Jeśli w szkole są tworzone inne dokumenty opisujące pracę szkoły i planujące jej rozwój, nauczyciel musi je poznać.
2. Nauczyciel powinien wypisać wszystkie zadania, które otrzymał do realizacji w danym roku szkolnym oraz to, co robił w poprzednich latach jako: nauczyciel, wychowawca, opiekun, członek rady pedagogicznej.
3. Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, warto wypisać na oddzielnych kartkach poszczególne zadania oraz szczegółowe wymagania, wyznaczone dla danego stopnia awansu. Nauczyciel powinien wiedzieć, czego się od niego wymaga, aby nie rozminął się z oczekiwaniami autorów rozporządzenia.
4. Nauczyciel powinien dokonać samooceny. Jakie są jego mocne strony, co potrafi robić, a co sprawia problemy. W grę wchodzą sprawy dydaktyczne, wychowawcze, tworzenie planów i dokumentów szkolnych
5. Nauczyciel powinien rozważyć, czego mu brakuje - to jest wyjście do planowania swego kształcenia i doskonalenia. Komisja kwalifikacyjna na pewno przeczyta wnikliwie plan i sprawozdanie, zatem warto na drugiej stronie planu umieścić informacje personalne: imię i nazwisko, o jaki stopień nauczyciel się ubiega, jaki ma staż, ile lat pracuje w szkole, jakie podjął formy doskonalenia (ważne!), jakie otrzymał nagrody, dane dotyczące jego uczniów - laureatów olimpiad i konkursów, informacje o innych sukcesach. Komisja powinna mieć informacje nie tylko o planach nauczyciela na okres stażu, ale również o jego przeszłości.

Działania nauczyciela (także opiekuna stażu i dyrekcji) w zależności od stopnia awansu zawodowego, przedstawiają się następująco:

NAUCZYCIEL STAŻYSTA ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego:
Nauczyciel przystępując do pracy uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Przez pierwszy rok pracy nauczyciel zapoznaje się z pracą szkoły, zdobywa niezbędne doświadczenie. Staż rozpoczyna się automatycznie na początku roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni (KN art. 9d ust.1). Gdyby nauczyciel nawiązał stosunek pracy po upływie wymienionego terminu, nie może rozpocząć stażu do końca tego roku szkolnego (KN art. 9d ust. 2).
Powyższe zasady dotyczą także dodatkowego stażu wynikającego z uzyskania ostatecznej negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nieuzyskania akceptacji komisji kwalifikacyjnej (KN art. 9d ust. 3).
Teraz przez 9 miesięcy nauczyciel jest nauczycielem stażystą (KN art. 9c ust. 1 pkt. 1).
Wraz z rozpoczęciem stażu dyrektor przydziela nauczycielowi opiekuna stażu (KN art. 9c ust. 4). Opiekunem może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, choć niekoniecznie tego samego przedmiotu.
W przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, przedszkolach niepublicznych, niepublicznych zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, opiekunem może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. W rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym. (KN art. 9c ust. 4).
Zadaniem opiekuna jest pomoc w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego (KN art. 9c ust. 5).
Opiekun stażu, co najmniej raz w miesiącu powinien uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela stażystę (rozp. § 6 ust. 1 pkt 3). Po przeprowadzonych zajęciach analizuje z nauczycielem stażystą scenariusz lekcji, przebieg i efekty przeprowadzonych zajęć. Raz w miesiącu nauczyciel stażysta powinien uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela (rozp. § 6 ust. 1 pkt 2).

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
Kolejnym stopniem awansu zawodowego nauczyciela jest nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Może on rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (KN art. 9d ust. 4).
Podobnie jak w przypadku poprzedniego stopnia, staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, lecz w tym przypadku nauczyciel kontraktowy musi skierować wniosek do dyrektora szkoły (KN art. 9d ust.1). Gdy stosunek pracy został nawiązany po tym terminie, nauczyciel może rozpocząć staż dopiero w nowym roku szkolnym.
Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy (KN art. 9c ust. 1 pkt 2). W przypadku tego stopnia zawodowego także zostaje przydzielony nauczycielowi opiekun stażu (KN art. 9c ust. 4). Opiekunem stażu może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany.
W przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, przedszkolach niepublicznych, niepublicznych zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, opiekunem nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. W rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazany przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym. (KN art. 9c ust. 4).
Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty, nauczyciel kontraktowy również musi napisać plan rozwoju zawodowego, którego projekt przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.
Plan ten powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły, zadania przeznaczone do realizacji na tym etapie zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym. Przy pisaniu planu należy brać pod uwagę dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Tak przygotowany plan musi zostać zatwierdzony przez dyrektora placówki (KN art. 9c ust.3). Ma on na to 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Jeżeli dyrektor uzna plan za niepełny lub uzna, że powinien zostać poprawiony, zwraca go nauczycielowi ze wskazaniem zakresu zmian. Dokonuje tego w formie pisemnej (rozp. § 3 ust. 3).
Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (KN art. 9c ust. 3). Dyrektor w ciągu 21 dni od dnia złożenia tego sprawozdania ocenia dorobek zawodowy nauczyciela. Swoją ocenę przedstawia również opiekun stażu i rada rodziców. Opiekun stażu ma 14 dni na przedstawienie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela (rozp. § 5). Rada rodziców również ma 14 dni na przedstawienie swojej opinii, jednak jej brak nie powoduje wstrzymania procesu oceny nauczyciela (KN art. 9c ust. 7).
Nauczyciel musi pamiętać o kryteriach oceny dokonywanej przez rodziców. Na pewno będą oni brali pod uwagę przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego (zarządzeń, regulaminów), zdyscyplinowania pracy nauczyciela (efektywność wykorzystania czasu pracy własnej i uczniów). Istotnym czynnikiem branym pod uwagę w momencie oceniania będzie również, a może przede wszystkim umiejętność porozumiewania się z uczniem, rodzicami i innymi dorosłymi osobami. Ocenie podlegać będą zdolności organizacyjne nauczyciela, skuteczność rozwiązywania problemów klasowych ucznia, bezpieczny rozwój dziecka w szkole. Współpraca z rodzicami przy rozwiązywaniu problemów indywidualnych i klasowych oraz aktywność nauczyciela w organizowaniu życia szkoły i środowiska będzie również przedmiotem tej oceny.
Ocena dorobku zawodowego dokonywana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie, a także informację o możliwości wniesienia odwołania (KN art. 9c ust. 8). W każdym przypadku od oceny dorobku, nauczycielowi służy, w ciągu 14 dni od jej otrzymania, odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Powyższy organ ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania. Jednak ocena przedstawiona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna (KN art. 9c ust 9). W sytuacji niedotrzymania terminu rozpatrzenia odwołania nauczyciel jest dopuszczony do postępowania egzaminacyjnego (KN art. 9c ust. 10).
Gdy praca nauczyciela zostanie oceniona negatywnie - może on starać się o ponowną ocenę dorobku po odbyciu jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Może to zrobić na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły (KN art. 9c ust. 11). Dodatkowy staż również można rozpocząć wraz z początkiem roku szkolnego (KN art. 9d ust. 3).
W przypadku uzyskania ostatecznie pozytywnej oceny nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Musi tego dokonać w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Jednak jeżeli nie dotrzyma tego terminu, obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (KN art. 9d ust 7). Wniosek zostaje skierowany do organu prowadzącego szkołę.

NAUCZYCIEL MIANOWANY ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego:
Kolejnym stopniem awansu zawodowego nauczyciela jest nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, na wniosek nauczyciela, skierowany do dyrektora szkoły (KN art. 9d ust. 1). W przypadku nawiązania stosunku pracy po tym terminie nauczyciel może rozpocząć staż dopiero w nowym roku szkolnym (KN art. 9d ust. 2).
Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego (KN art. 9d ust. 4).
Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy (KN art. 9c ust. 1 pkt 2).
Nauczyciel mianowany zobowiązany jest do napisania planu rozwoju zawodowego, którego projekt przedkłada dyrektorowi szkoły wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu.
Plan ten powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły, zadania przeznaczone do realizacji na tym etapie zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym. Przy pisaniu planu należy brać pod uwagę dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Tak przygotowany plan musi zostać zatwierdzony przez dyrektora placówki (KN art. 9c ust. 3). Ma on na to 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (rozp. § 3 ust. 3).
Podczas odbywania stażu do najważniejszych zadań nauczyciela należy doskonalenie warsztatu i metod pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi, a także podnoszeniu poziomu szkoły, w której nauczyciel pracuje (Rozp. § 8 ust. 1).
Dokumentację prowadzonych przez siebie zajęć nauczyciel może prowadzić poprzez zapisywanie analizy własnych działań i ocenę ich skuteczności. Dokumentuje on swoje osiągnięcia i zapisuje wykonywane przez siebie zajęcia, co znaczenie ułatwia wprowadzanie korekt i trafne wyciąganie wniosków z prowadzonych zajęć. Gromadzenie konspektów i scenariuszy zajęć, bardzo ułatwi nauczycielowi późniejsze zebranie dokumentacji do realizacji planu rozwoju zawodowego. Bardzo pomocne w dokumentowaniu jest gromadzenie prac dzieci, nagrań wideo z prowadzonych zajęć. Zapisywanie uwag i refleksji na temat przeczytanych lektur znacznie ułatwi nauczycielowi sporządzenie sprawozdania z realizacji planu.
Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (KN art. 9c ust. 3). W terminie do 21 dni od dnia złożenia sprawozdania dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem, dyrektor zbiera informacje o realizacji planu rozwoju zawodowego, jak też o efektach zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz zasięga opinii rady rodziców, która ma na to 14 dni. Brak opinii rady rodziców nie powoduje wstrzymania procesu oceny nauczyciela (KN art. 9c ust. 6 pkt. 2, ust. 7).
Ocena dokonywana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie, jak również informację o możliwości wniesienia odwołania (KN art. 9c ust. 8). W każdym przypadku od oceny dorobku nauczycielowi przysługuje, w ciągu 14 dni od jej otrzymania, odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Powyższy organ ma 21 dni na rozpatrzenie odwołania. Jednak ocena przedstawiona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna (KN art. 9c ust. 9). W sytuacji niedotrzymania terminu rozpatrzenia odwołania nauczyciel jest dopuszczony do ubiegania się o akceptację komisji bez tej oceny (KN art. 9c ust. 10). Gdy praca nauczyciela zostanie oceniona negatywnie - może on starać się o ponowną ocenę dorobku po odbyciu jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Może to zrobić na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły (KN art. 9c ust. 11). Dodatkowy staż również można rozpocząć wraz z początkiem roku szkolnego (KN art. 9d ust. 3).
W przypadku uzyskania ostatecznie pozytywnej oceny nauczyciel mianowany ma 3 lata, od dnia otrzymania oceny za okres stażu, na złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli nie dotrzyma tego terminu, zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (KN art. 9d ust. 7). Wniosek zostaje skierowany do organu prowadzącego szkołę.
W teczce dołączonej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego powinny się znaleźć dokumenty (wszystkie kserokopie powinny być poświadczone urzędowo za zgodność z oryginałem):
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (dyplom ukończenia studiów z potwierdzeniem kwalifikacji pedagogicznych, akt mianowania);
- zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu (czas zatrudnienia, wymiar, zajmowane stanowisko);
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji;
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu wystawiona przez dyrektora szkoły, w przypadku nauczyciela, który zmienił miejsce zatrudnienia, również ocenę za okres odbytego stażu w poprzednim miejscu;
- inne dokumenty świadczące o osiągnięciach zawodowych sprzed okresu stażu;
- dokumentację potwierdzającą realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Dokumentacja powinna być przedstawiona w następującej formie:
- opis i analiza realizacji wymagań wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 1-3, ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości procesu dydaktyczno-wychowawczego realizowanego w szkole;
- sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4;
- dyplomów lub świadectw potwierdzających zaawansowaną znajomość języka obcego w przypadku realizacji zadania, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d;
- zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem wymagań określonych w § 8 ust. 2, jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji;
- opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 5 (rozp. § 9 ust. 4 pkt 1-5).

Powyższe uwagi dotyczą ogólnie rozumianego awansu zawodowego. Szczegółowe opracowanie poszczególnych elementów zależeć będzie od specyfiki szkoły (placówki), nauczanego przedmiotu (specjalizacji) oraz, niestety, dobrej woli i pomocy ze strony dyrekcji szkoły, opiekuna stażu i innych nauczycieli, którzy kolejny stopień awansu mają już za sobą.
Choć tak naprawdę przede wszystkim trzeba chcieć to zrobić. A cała reszta okaże się całkiem prosta.
Powodzenia!!!

góra strony

 

 

 

dydaktyka

  przedmioty

  download

o mieście

  informacje

  zdjęcia-dawniej

  zdjęcia- dzisiaj

LO - zetka