powrót na stronę główną   strona-download

Lekcja 1

Temat: Tworzenie aplikacji Windowsowych -  wprowadzenie.

 1. Okna :     okno projektowania formularza (FormDesigner)

                   okno przybornika zawierającego kontrolki (Toolbox)

                   okno własności ( Properties)

2. Kontrolki

         a) Label – etykieta do prezentacji

         b) TextBox – pole tekstowe, wprowadzanie i wyprowadzanie tekstu

         c) Button – przycisk ( wywołanie działania – tutaj będzie najwięcej pracy –

                                                                napisanie podprogramów

         d) RadioButton – wybór jednej z wielu wartości

         e) ComboBox – lista rozwijalna, wybór sugerowanych wartości

         f) PictureBox – do prezentacji danych graficznych ( bmp , gif, jpg , ico )

         g) GroupBox – kontener do grupowania kontrolek

3. Zmiana własności  kontrolek

         a) name, wyświetlany tekst

         b) czcionka, położenie w polu

         c) ustawianie własności kilku kontrolek na raz ( z klawiszem CTRL )

4.Okno dialogowe MessageBox ( umożliwia wyświetlanie komunikatów)

         MessageBox.Show(„tekst wyświetlany jako komunikat”)

5. Okno dialogowe InputBox ( umożliwia wprowadzanie danych z dodatkowego okna)

         x = CInt ( InputBox („Odcinek nie może być ujemny, podaj wartość dodatnią”))

tutaj dodatkowo zachodzi konwersja tekstu na liczbę

6. Znaki specjalne

         a) znak kontynuacji linii (łamanie wiersza kodu) – spacja i  podkreślenie

         b) połączenie tekstu i zmiennej - &

         c) komentarze  zawsze po apostrofie ‘

7. Zmienne w programie

         a) deklaracja zmiennych

                   Dim x As Integer

         b) typy zmiennych

                   Decimal       -        liczba ze znakiem max 29 cyfr, 7,9228*10^28

                   Double        -        liczba ze znakiem -4,94….E-324 do +1,7976….E+324

                   Integer         -        liczba ze znakiem -2147483648 do + 2147483647

                   Single          -        liczba ze znakiem -3.4…… E+38 do 1.40..E-45

                   String          -        ciąg znaków

                   Boolean       -        prawda lub fałsz

                   Date            -        data

8. Stałe w programie

         Const x As Single = 20

9. Deklaracja tablicy

         Dim Tab(6) As String     {tablica będzie miała 7 elementów, bo pierwszy jest zawsze zerowy }

 

10. Polecenie zamknięcia aplikacji

         Application.Exit()          

góra strony