powrót na stronę główną     strona - download


 

Lekcja 2  Temat : Programy realizujące proste algorytmy..

1.      Podstawowe błędy przy kompilacji.

a)                  błąd braku średnika ( Error 85: „ ; ” expected )

b)                 błąd składni ( syntax error ) np. bardzo często spotykane - w instrukcji warunkowej umieszczenie średnika przed słowem else

c)                 użycie w programie nie zadeklarowanej zmiennej, albo pomyłka literowa w poleceniu ( unknow identifier )

d)                 źle zadeklarowana zmienna ( Type mismatch ) np. zmienna zadeklarowana jako liczba całkowita a w wyniku działań matematycznych powinna przechować ułamek  (czyli liczbę rzeczywistą )

 

2.      Wykorzystanie  instrukcji dla innych celów niż podstawowe

a)                  Instrukcję pustą pisz  czyli  writeln;  wykorzystujemy chcąc uzyskać na ekranie wynikowym linię odstępu

b)     Instrukcję pustą czytaj czyli readln; wykorzystujemy , aby zatrzymać działanie programu, umieszczając ją przed końcowym end uzyskujemy możliwość obserwowania wyników działania programu zanim nastąpi powrót do edytora programu  (co zwykle dzieje się automatycznie – do tej pory Alt+F5

 

3.      Bezpośrednie wyprowadzenie wyniku.

Chcąc uzyskać wynik jakichś obliczeń na ekranie możemy to zrobić stosując zamiast rozkazu oblicz bezpośrednio rozkaz pisz np.  writeln(a*b);

            Wada: nigdzie w pamięci nie zaistnieje wynik tego mnożenia  

            

4.      Wyprowadzenie wyniku poprzez zmienną.

Najczęściej w programach stosuje się więc zmienne czyli

                             x := a * b ;

                                                writeln (‘ Wynik mnożenia wynosi ’,x);

 

     5. Odczytanie wartości zmiennej typu real

                        Wartość zmiennej real ma charakterystyczny zapis

Np       2.7600000000 E+03     ( w Pascalu nie używa się w liczbach przecinka tylko kropki )

Jak to odczytać ?  Literka E to podstawa potęgi 10 natomiast +03 to wykładnik potęgi

czyli  2,76 * 103   = 2,76 * 1000 = 2760

            Np.  1.2500000000E-02 czyli  1,25*10-2  = 1,25 * 0,01=0,0125

      { Biorąc to na „chłopski rozum” liczba po E oznacza o ile miejsc trzeba przesunąć przecinek, jak z plusem to w prawo, a jak z minusem to w lewo }

 

ZADANIA  DO  WYKONANIA

zadanie 4  Napisz program – pole prostokąta z bezpośrednim wyprowadzeniem wyniku -  zapisz go w pliku zad04.pas

zadanie 5  Napisz program - pole prostokąta z wyprowadzeniem wyniku poprzez zmienną, użyj instrukcji pustej czytaj i pustej pisz -  zapisz go w pliku  zad05.pas

zadanie 6  Napisz program  - pole  trójkąta , zadeklaruj zmienne jako liczby całkowite, zapoznaj się z błędami, dokonaj korekty programu -  zapisz go w pliku zad06.pas

POWODZENIA - M.D

 

 

 

   góra strony